การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติครั้งที่ 1 "วิถีทรรศน์: สถาปัตยกรรมและการออกแบบ" วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 2017

กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2560

>> อ่านต่อ

บรรยายพิเศษโดยคุณนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม PLAN ARCHITECT

คุณนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม กรรมการบริษัท PLAN ARCHITECT จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2 ตอนแตกหน่อ

นิทรรศการ "อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2" ตอนแตกหน่อ
ณ วันที่ 15-17 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
พบกับ
--นิทรรศการเปิดบ้านผลงานนักศึกษาสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ
--นิทรรศการ "แตกหน่อ" แนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
--นิทรรศการผลงานสถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
--นิทรรศการผลงาน "การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนขนาบนากของนักศึกษาสถาปัตยกรรม 3 สถาบันและผลงานบริการวิชาการร่วมกับชุมชนอื่นๆอีกมากมาย
--รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คชอปมากมาย ทั้งสีน้ำ วาดรูปล้อเลียน วาดรูปเหมือน กิจกรรมประกวดผลงานสร้างสรรค์จากนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย และอื่นๆอีกมากมาย

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย