สถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 4

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจทั้วไป รุ่นที่ 4 พื้นที่จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Blu monkey hub and hotel มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

>> อ่านต่อ

บรรยายพิเศษโดย คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ Openbox Architects

คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Openbox Architects ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

>> อ่านต่อ

สถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง ณ ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

>> อ่านต่อ

Thesis of the Year in Architecture Award 2017

หัสดีน บินมะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 36 ผลงานสุดท้ายของ การประกวดวิทยานพนธ์แห่งปี (Thesis of the Year in Architecture Award 2017)

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย