ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ

>> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรการออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาออกแบบภายใน) สังกัดสาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

>> อ่านต่อ

ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ : การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและออกแบบหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุงให้มีความแตกต่างและโดดเด่นเฉพาะตัว โดยสร้างสรรค์รูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์สืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช

>> อ่านต่อ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(School of Architecture and Design :WalailakUniversity)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

>> อ่านต่อ

พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

channel youtube >>

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการ Vernadoc และเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง