มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาท การประชุมสัมมนา 4 รูปแบบ งานนิทรรศการ เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

>> อ่านต่อ

ข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการ Vernadoc และเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง

>> อ่านต่อ

กิจกรรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้น ณ ตึกแถวถนนถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้นให้กับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจ ณ ตึกแถวถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

>> อ่านต่อ

งานสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี 2558

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

>> อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ของเล่น กรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา2556

channel youtube >>

TOY LEARNING CENTER, BANGKOK. THESIS in Architecture 2014
School of Architecture and design. Walailak University
Project Location: Sukhumvit Road Klougtoey Bangkok.
Project Area : 12,160 sq.m.
By : Yossawee Juela-ong
The Purpose of this project is to showcase toys with interactive exhibits that aim at children,5-14 years old, or adults. The exhibition, shows the toys, how it is important in thai cuture, has 3 parts; historical timeline, material and way to play. The toy "wooden block",which can promote physical development and create children imagination is used to be conceptual design to create architectural from and space for this project.