สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ในการนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธ์ุ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สภาสถาปนิก) รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ ตริตระการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์ (บริษัท Oriental Vista จำกัด) และคุณยศพล บุญสม (บริษัท Shma จำกัด) โดยหลักสูตรใหม่ดังกล่าวมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2560

>> อ่านต่อ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ในการนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/สภาสถาปนิก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสก สวัสดี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธ์ุ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คุณธันว์ ศรีจันทร์และคุณปิติ เพชรดำ โดยหลักสูตรใหม่ดังกล่าวมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2560

>> อ่านต่อ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก จากการที่มีผู้แทนสภาสถาปนืกได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

>> อ่านต่อ

อัยย๊ะ!! ส.สถ.มวล.ไปเซนทรัล

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559

>> อ่านต่อ

พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

channel youtube >>

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการ Vernadoc และเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง