อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
หัวหน้าสาขา สถาปัตยกรรม
ความเชี่ยวชาญAppropriate Construction Technology for Architecture / Building Materials Development / Seismic design for Architecture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 4 76452
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76452
E – mailSupanit.wi@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญThai Architecture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476434
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76434
E – mailt.tanasun@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญVernacular Architecture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476435
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76435
E – mailkay046@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญArchitectural Design / Building
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476451
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76451
E – mailvirut_x@hotmail.com
ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญArchitecture Design / Housing Development / Urban Planning
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476444
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76444
E – mailrawin_ar13@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส เพชรคงทอง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญSustainable Design / Architecture Presentation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476450
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76450
E – mailnannappy@gmail.com
อาจารย์ฐิติกา แก้วสมวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญSustainable Design / Architecture Presentation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476446
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76446
E – mailthitikak@yahoo.com
อาจารย์จิตติมา เชาว์แก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญUniversal Design / Architecture Present
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476441
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76441
E – mailjchoawkeaw@gmail.com
อาจารย์ธนากร อนุรักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญArchitecture Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476437
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76437
E – mailtanakorn.an@wu.ac.th

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: