งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการวิจัย 2565 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการวิจัย 2564 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการวิจัย 2563 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการวิจัย 2562 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การตีพิมพ์และผลงานวิจัยคณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 ผศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
 Assistant Professor Doctor Wirut Thinnakorn
  
ผศ. สุผาณิต  วิเศษสาธร
Assistant Professor Supanit Wisadsatorn

 

 
ผศ. ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
Asst.Prof. Tanasun Tapparut
 
 อาจารย์ ประภัสสร  แซมมงคล
 Miss Praphatson Saemmongkhon
 
ผศ. ภานุวัฒน์  สวัสดี
Asst.Prof. Panuwat Sawasdee
 
 ผศ.ดร. สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
 Asst.Prof.Dr. Supawadee Chuapram
 
ผศ. นันท์นภัส  เพชรคงทอง
Asst.Prof. Nannaphat Phetkhongthong
 
 ผศ. ภริตพร  แก้วแกมเสือ
 Asst.Prof. Pharitporn Kawkamsue
 
ผศ. จิตติมา  พีระพัฒน์
Assistant Professor Jittima Peerapat
 
อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน
   ผศ. ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   Assistant Professor Prachya Kritsanaphan
 
   อาจารย์ ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา
   Miss Sasipim Issarawattana
  
   อาจารย์ พรทิพย์  กิ้มนวน
   Miss Pornthip Kimnuan
 
อาจารย์นริสา น้อยทับทิม
อาจารย์ นริสา  น้อยทับทิม
Miss Narisa Noithapthim
 
 อาจารย์ ชิติพัทธ์  เปรมสง่า
 Mr. Chitipat Pramsanga
 
 อาจารย์ ณัฐกานต์  แสงแก้ว
 Miss Nattagan Sangkaew
 
รวินทร์
 อาจารย์ ดร. รวินทร์  ถิ่นนคร
 Dr. Rawin Thinnakorn
 
 อาจารย์ จาตุรันต์ พิบูลย์
 Mr. Chaturun Phiboon
 
 อาจารย์ ธนากร  อนุรักษ์
 Mr. Tanakorn Anurakiss 
 
 อาจารย์ พิชญ์ธิดา  พิบูลย์ (ลาศึกษาต่อ)
 Miss Pittida Phibul
 
 อาจารย์ ช่อทิพย์  สิงหมาตย์
Miss Chotip Singhamat
 
  อาจารย์ สุริณี  กิ่งกาด
   Miss Surinee Kingkad
 

Share this:

Like this:

Like Loading...