งานวิจัย ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.ดร. กิจชัย  จิตขจรวานิช
Assoc.Prof.Dr. Kitchai Jitkhajornwanich
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Thermal comfort of high-land people in Thailand during cool season
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Annual Conference
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ :  หน้า : 22-29 เดือน/ปี : 02/2550-02/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Shifting comfort zone for hot-humid environments
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2006: Clever Design, Affordable Comfort
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ :  หน้า : 125-130 เดือน/ปี : 09/2549-09/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Observed criteria of environments and comfort in Thai vernacular houses
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2005: Environmental Sustainability
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 377-382 เดือน/ปี : 11/2548-11/2548
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Interpretation of thermal responses of four subject groups in transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : Building and Environment
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ :  หน้า : 1193-1204 เดือน/ปี : 00/2545-00/2545
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions – part 2
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 07/2543-07/2543
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in transitional spaces in the cool season of Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K, A C Pitts, A Malama and S Sharples
   แหล่งตีพิมพ์ : : ASHRAE Transactions
   เล่มที่ : 104 ฉบับที่ : 1B หน้า : 1181-1193 เดือน/ปี : 01/2541-01/2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in indoor and outdoor transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 98: Environmentally Friendly Cities
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 357-360 เดือน/ปี : 06/2541-06/2541
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1328-1331 เดือน/ปี : 09/2541-09/2541
 ผศ. ภริตพร  แก้วแกมเสือ
 Asst.Prof. Pharitporn Kawkamsue
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานโดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 2 หน้า : xxx เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : กระบวนวิธีสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช
   Method of Making Yan Lipao” in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS CHULALONGKORN UNIVERSITY
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 103-112 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาที่ขึ้นรูปแบบโปร่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The study of suitable weaving Yan lipao product development guideline, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   แหล่งตีพิมพ์ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017 : Thailand symposium 2017
   เล่มที่ : 2017 ฉบับที่ : ISBN: 978-974-326-65 หน้า : 614-625 เดือน/ปี : 11/2560-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานโดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน ” : Asean Art and Craft The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Culture Connection
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : แนวคิดในการออกแบบของที่ระลึกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาที่ขึ้นรูปแบบโปร่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The study of suitable weaving Yan lipao product development guideline, Nakhon si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ภริตพร แก้วแกมเสือ
   ชื่อการประชุม : Proceedings Thailand Research Symposium 2017 (ISBN: 978-974-326-657-7) p.614-625
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
 อาจารย์ จิตติมา  เชาว์แก้ว
 Miss Jittima Choawkeaw
 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ตลาดนัด: กาลเทศะแห่งชีวิตประจำวันในความเป็นพื้นที่สาธารณะชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occasional Market as Publicness of Community Public Space: Space and Time of Everyday Life, a case study of Tha Sala Community in Nakorn Sri Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และจิตติมา เชาว์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 : Urban and Regional Planning Academic Symposium 2018: URPAS 2018
   สถานที่ประชุม : หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/04/2561
ผศ. ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
Asst.Prof. Tanasun Tapparut
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : เรือนแพบกภูมิปัญญาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำหลาก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
   Ruean Pae Bok: Wisdom of Living in Flooding Area of Kiriratnikom District Suratthani Province

   ผู้เขียน : ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 12 หน้า : 120 เดือน/ปี : 01/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : เรือนแพบกภูมิปัญญาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำหลาก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    Ruean Pae Bok: Wisdom of Living in Flooding Area of Kiriratnikom District Suratthani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สถาปัตยกรรมในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Architecture in Thailand and Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2558
ผศ. ภานุวัฒน์  สวัสดี
Asst.Prof. Panuwat Sawasdee
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการเรียนรู้อยู่อาศัยภายในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The study of open space environment for learning and living on campus : case study of Walailak University

   ผู้เขียน : ภานุวัฒน์ สวัสดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : JED Journal of Enviromental Design Faculty of Architecture Chiang Mai University
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 149-169 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
 ผศ.ดร. สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
 Asst.Prof.Dr. Supawadee Chuapram
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การกลายรูปของเรือนพื้นถิ่นคนสยามในเกดะห์ มาเลเซีย
   Transformation of Vernacular House of Orang Siam in Kedah Malaysia

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 555-571 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การปรับตัวของวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ปรากฏในเรือนชุมชนไทยพุทธลุ่มทะเลสาบสงขลา
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 71-116 เดือน/ปี : 04/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : “การอ่าน” ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายของชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น.
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 131-154 เดือน/ปี : 01/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : ความเป็นอื่นของพื้นที่สาธารณะในวิถีชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : ดำรงวิชาการ
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-152 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ตลาดนัด: กาลเทศะแห่งชีวิตประจำวันในความเป็นพื้นที่สาธารณะชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occasional Market as Publicness of Community Public Space: Space and Time of Everyday Life, a case study of Tha Sala Community in Nakorn Sri Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และจิตติมา เชาว์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 : Urban and Regional Planning Academic Symposium 2018: URPAS 2018
   สถานที่ประชุม : หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/04/2561
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Transformation of Local Living: Buddhist Thai Communities and Vernacular Houses around Songkhla Lake Basin (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supawadee Chuapram, Ross King, Ornsiri Panin
   ชื่อการประชุม : AcE-Bs 2012 Bangkok
   สถานที่ประชุม : Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2556
ผศ. นันท์นภัส  เพชรคงทอง
Asst.Prof. Nannaphat Phetkhongthong
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : แนวทางการกำหนดเส้นทางจักรยานออกกำลังกาย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Bicycle Route Potential for Exercise at Somdej-phra-srinagarindra 84 Park (Thung-thalad) Mueang, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : นันท์นภัส เพชรคงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : – เดือน/ปี : 11/2562-12/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Guidelines for Development and Promote Bicycle Use in Green University: Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : นันท์นภัส เพชรคงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง : Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 2 หน้า : 89-104 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ศักยภาพการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยและต่อเนื่องภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นางสาวนันท์นภัส เพชรคงทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
อาจารย์ กิตติ  เชาวนะ
Mr. Kitti Chaowana
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การเดินทางสู่โลกนิรันดร์: กลุ่มสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน
   Journey to the Next World: Muslim Architect for Community Group

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมสถาปนิกสยาม (อาษาครู) : ASA CREW
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : – หน้า : 88-95 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : การสร้างตลาดแนวใหม่ในคอนเทนเนอร์บรรจุฝัน
   Common Ground Hatyai: Creating a New Market in Dream-Box Container

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมสถาปนิกสยาม (อาษาครู) : ASA CREW
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : – หน้า : 126-130 เดือน/ปี : 02/2563-02/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : แลคอนนอนบาย: บทกวีทางสถาปัตยกรรมใหม่ในนครศรีธรรมราช
   Lae Khon Non Bai: New Architectural Poetry in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : – หน้า : 102-109 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : กุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอ: บทบาท หน้าที่ ความหมาย ของศิลปะชั้นครูถิ่นใต้
   The Abbot’s Cell at Wat Thai-yor: The Role and Meaning of Traditional Southern Art

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : – หน้า : 106-111 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : บ้านข้าวต้มมัด ที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ
   The Breathing House Alongside with Nature

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : – หน้า : 74-81 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : การสร้างสรรค์ที่ว่างผ่านบทสนทนาร่วมกัน
   The Spatial Dialogue of Celes Beachfront Resort

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : – หน้า : 50-59 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : บ้านบรรจบ: เมื่อโลกและเรามาพบกัน
   Bunjob House: Where Global Meet Local

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : – หน้า : 100-105 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : ตรีชวารีสอร์ต: ที่พักรักสัตว์เลี้ยง
   Tri-Shawa Resort: A Pet-Friendly Hotel

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : – ฉบับที่ : 16 หน้า : 80-87 เดือน/ปี : 09/2562-10/2562
   ชื่อบทความ : เมื่อสถาปนิกสร้างบ้านขาย
   When Architects Enter the Housing Estate Business

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : – หน้า : 104-109 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : มหาวิทยาลัยสีเขียว: ความท้าทายใหม่ด้ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   Green University: New Challenges in the Environment and Sustainable Development

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอาษา : ASA Journal
   เล่มที่ : 02/2019 ฉบับที่ : – หน้า : 84-101 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : หลาเล็กๆ โหมเด็กบ้านๆ กับการสืบสานชุมชน
   Little Lah, Moh, Rural Children, and Continuity of local traditions

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ASA Crew
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : – หน้า : 92-95 เดือน/ปี : 10/2561-11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ข้อสังเกตจากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Observations from the study of the phenomenon of public space in Kiriwong Village, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : กิตติ เชาวนะ และ คัทลียา จิรประเสริฐกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal
   เล่มที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1701-1719 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อ ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทย
   Disaster Prevention and Mitigation Policies and Housing Development for Vulnerable Groups in Thailand

   ผู้เขียน : จรัญพัฒน์ ภูวนันท์, กิตติ เชาวนะ และคณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน : Journal of Public and Private Management
   เล่มที่ : ปีที่ 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 93-109 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองอำเภอท่าศาลา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง, ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง, กิตติ เชาวนะ
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
อาจารย์ สุผาณิต  วิเศษสาธร
Miss Supanit Wisadsatorn
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Utilization of Sandwich Insulated Panels made from Wood Composite and Cellular Natural Rubber
   ผู้เขียน : Supanit Wisadsatorn1*, Parntip Phohchuay2
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว : Srinakharinwirot Science Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 18-30 เดือน/ปี : 06/2561-00/0000
   ชื่อบทความ : Utilization of Sandwich Insulated Panels made from Wood Composite and Cellular Natural Rubber Wood Composite and Cellular Natural Rubber
   ผู้เขียน : Supanit Wisadsatorn1* and Parntip Phohchuay2
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว : Srinakharinwirot Science Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-29 เดือน/ปี : 04/2561-04/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Performance of Structural Insulated Panels made from Natural Rubber Foam (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nussalin Thongcharoen, Supanit Wisadsatorn, Sureurg Khongtong, Suthon Srivaro and Pannipa Chaowana
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9)
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Utilization of sustainable structural insulated panels made from wood and natural rubber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ms.Supanit Wisadsatorn, Ms. Parntip Phohchuay
   ชื่อการประชุม : Ecomaterials Conference & Exhibition 2017 (ICEM13)
   สถานที่ประชุม : KX, KMUTT,BKK,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2560
   ชื่อบทความ : Utilization of sustainable structural insulated panels made from wood and natural rubber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ms.Supanit Wisadsatorn, Ms. Parntip Phohchuay
   ชื่อการประชุม : Ecomaterials Conference & Exhibition 2017 (ICEM13)
   สถานที่ประชุม : KX, KMUTT,BKK,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Culm properties of five bamboo species in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana and Supanit Wisadsatorn
   ชื่อการประชุม : ASEAN Bamboo Symposium 2016
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/09/2559
   อาจารย์ ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   Mr. Prachya Kritsanaphan
 โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
   – การต่อยอดภูมิปัญญาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากต้นจาก
   ผู้วิจัย :  นายปรัชญา  กฤษณะพันธ์,  ผศ.ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี
   ระยะเวลาโครงการ : 15/02/2562 – 15/02/2563   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2560
   – พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  นายปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2560 – 30/04/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   – การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  นายสุนทร  บุญแก้ว,  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม,  นายปรัชญา  กฤษณะพันธ์,  รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ,  นางสุวิตา  แก้วอารีลาภ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2560 – 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/03/2562
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : กระบวนการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นผ้าบาติก
   The creative process of Batik’s collection

   ผู้เขียน : สุวิตา แก้วอารีลาภ (Suvita Kaewareelap)* ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (Prachya Kritsanapan)**
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : ISSN1906 – 3431 ฉบับที่ : 3 หน้า : 3245-3260 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
    Timba: Development and upgrade the wisdom container of the South. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปรัชญา กฤษณะพันธ์,สุวิตา แก้วอารีลาภ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐” : The 10 th Rajamangala University of Technology National Conference “RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเรือ รัษฎา จ.ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นายปรัชญา กฤษณะพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   อาจารย์ ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา
   Miss Sasipim Issarawattana
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำชุมชนคีรีวงอย่างยั่งยืน
   Sustainable Development of Kiriwong Riverfront community

   ผู้เขียน : นางสาว ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา, นางสาว พรทิพย์ กิ้มนวน
   แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ : The 2nd National Conference on Perspective of Architecture and Design Research & Creative Works
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 13-29 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   อาจารย์ พรทิพย์  กิ้มนวน
   Miss Pornthip Kimnuan
 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : บทบาทพื้นที่สาธารณะในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577
   Roles of Public Spaces in the Development of Thammasat University Rangsit Campus 2034

   ผู้เขียน : พรทิพย์ กิ้มนวน และปราณิศา บุญค้ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-34 เดือน/ปี : 06/2562-01/2563
   ชื่อบทความ : การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำชุมชนคีรีวงอย่างยั่งยืน
   Sustainable Development of Kiriwong Riverfront community

   ผู้เขียน : นางสาว ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา, นางสาว พรทิพย์ กิ้มนวน
   แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ : The 2nd National Conference on Perspective of Architecture and Design Research & Creative Works
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 13-29 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: