ผลงานสร้างสรรค์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1. โครงการเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงภายในอาคารพาณิชยกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยได้บูรณาการกับการเรียนการสอน กับรายวิชาการออกแบบภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารายวิชาดังกล่าวและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และปัจจุบันมี จำนวนผู้มาเยือนเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระมหาธาตุเมืองนคร หลวงพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ตาพรานบุญวัดยางใหญ่ เป็นต้น เพื่อเป็นการรองรับผู้มาเยือนจึงมีกลุ่มชมรมการท่องเที่ยวท่าศาลา THASALA DISTRICT เล็งเห็น ถึงศักยภาพของเมืองท่าศาลาในหลายๆ ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังหลั่งไหลมาเยือน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่าศาลาเคยเป็นแค่เมืองทางผ่าน แต่ต่อไปนี้ท่าศาลาจะไม่ใช่ทางผ่าน แต่จะเป็นเมืองที่ใครต้องแวะ ต้องชม ต้องเช็คอิน ต้องแวะชิม เมื่อสำรวจย่านเมืองเก่าพบว่ามีอาคารพาณิชย์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ จึงได้คัดเลือกอาคารกรณีศึกษา 4 หลัง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา สำรวจ เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร และเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชยกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

วัตถุประสงค์

                  1.นักศึกษาสามารถปฏิบัติการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดปริมาตรภายใน และการจัดวางเครื่องเรือนที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้ การออกแบบตกแต่งรายละเอียดภายในให้เหมาะสมกับประเภทอาคาร ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกใช้วัสดุ สี รูปแบบ การออกแบบแสงสว่าง และการออกแบบเครื่องเรือน

                  2. นักศึกษาสามารถนำเสนอแบบการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในทั้งการพูดและการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้

                  3. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชยกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

2. โครงการออกแบบเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค 19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักการและเหตุผล

การออกแบบเตียงสนามเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภายใต้ชื่อ “ZERO  The Multipurpose field bed” ด้วยทางอาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วยและ พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ มีความประสงค์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ ทำการออกแบบเตียงสนามจากไม้แทนเตียงกระดาษ เนื่องจากพบว่าเมื่อผู้ป่วยหายกลับบ้าน เตียงกระดาษที่ใช้จะเสียหาย ทำความสะอาดยากและถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก จึงมีความประสงค์ในการออกแบบเตียงสนามจากไม้ที่จะสามารถใช้งานซ้ำได้ ทำความสะอาดได้ และไม่เกินขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดในการออกแบบเตียงสนามที่สร้างประโยชน์ใช้สอยหลังสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 ลดลง ซึ่งผู้ออกแบบเชื่อว่า ต้องมีวันที่การระบาดจะลดน้อยลงจนถึงวันที่เป็นศูนย์ (ZERO) จึงเป็นที่มาของชื่อผลงานการออกแบบชุดเตียงสนามนี้ โดยชุดเตียงประกอบด้วย เตียงและพาทิชั่นกั้นพื้นที่พร้อมชั้นวางของ ที่นำวัสดุท้องถิ่นอย่างเสื่อกระจูดมาประกอบเข้ากับโครงไม้เตียงสนามสามารถพับเก็บเป็นเก้าอี้พักคอยเพื่อใช้สอยในโรงพยาบาลได้ และหากต้องการเตียงเสริม ก็สามารถกางออกมาเป็นเตียงเสริมได้ ขนาดของเตียงมีขนาดมาตรฐาน 3.5 ฟุต (112 เซนติเมตร) ประกอบเข้ากับพาทิชั่นกั้นพื้นที่สูง 180 เซนติเมตร

3. โครงการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ผู้ป่วยนอกภายในโรงพยาบาลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

ด้วยทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำมีความประสงค์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ ทำการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการส่วนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและสื่อสารบริบทของพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ทางผู้ออกแบบจึงได้ค้นคว้าข้อมูล สังเกตการณ์การให้บริการและการใช้บริการ พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ ศึกษาความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานในแต่ละพื้นที่ จนนำมาซึ่งแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการส่วนผู้ป่วยนอก ขนาดพื้นที่ใช้สอย 225 ตารางเมตร โดยนำเอาความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอนบพิตำมาตกแต่งส่วนผนังและเพดานของส่วนพักคอยด้านหน้าโรงพยาบาล โซนประชาสัมพันธ์ ห้องทำบัตร ห้องฉุกเฉิน โซนให้บริการผู้ป่วยนอก ห้องตรวจโรค ห้องเอกซเรย์ ห้องเจาะเลือด ห้องจ่ายยา ห้องชำระเงินและส่วนพักคอยต่างๆ ทั้งนี้ทางผู้บริการโรงพยาบาลมีการปรับแบบกับทางช่างโยธา แผนกงานเขียนแบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ในระหว่างการประมูลเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมาต่อไป

4. โครงการออกแบบสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

ด้วยทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำมีความประสงค์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่จะใช้กับส่วนต่างๆ ขององค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและสื่อสารบริบทของพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ทางผู้ออกแบบจึงได้ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของพื้นที่ จนนำมาซึ่งแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลนบพิตำ โดยนำเอาภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของพื้นที่อำเภอนบพิตำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยลดทอนลักษณะของภูมิทัศน์ของอำเภอ อาทิเช่น ภูมิทัศน์ของเทือกเขาหลวง น้ำตกกรุงชิง ทะเลหมอกกรุงชิง คลองกลาย เป็นต้น ออกแบบเป็นรูปร่างผสมผสานกับการเลือกใช้สี ให้มีมิติ ส่วนของเครื่องหมายบวกที่เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปของโรงพยาบาลได้ออกแบบรูปร่างผสมผสานกันระหว่างใบของต้นประที่เป็นต้นไม้ประจำถิ่นของอำเภอ และเส้นทางน้ำของคลองกลาย โดยตราสัญลักษณ์ได้ถูกนำไปใช้งานจริงกับหลายส่วนของโรงพยาบาลทั้งในส่วนงานเอกสาร สื่อนำเสนอป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายในอาคารของโรงพยาบาล เสื้อประจำโรงพยาบาล และเครือข่ายสุขภาพของอำเภอนบพิตำด้วย

Share this:

Like this:

Like Loading...