นางพิชญาดา ด่านสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476433
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76433
E - mailspichaya@wu.ac.th
นางปรียาภัทร จันทร์บูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476432
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76432
E - mailpreeyapat18@gmail.com
นางสาวปัญจรัตน์ สุขใส
พนักงานธุระการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476431
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76431
E - mailpanjara25200@gmail.com
นายสราวุธ เลาหะสราญ
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476457
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76457
E - mailidsarawut@gmail.com

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: