ความเป็นมา ส.สถาปัตย์

ความเป็นมา

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นภายใต้ “โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548” และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีสำนักวิชาและหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการและปริญญาในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก  นับถึงปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตเป็นสถาปนิกแล้วทั้งหมด 10 รุ่น ทำงานในหลายภาคส่วนของประเทศ ทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ

          ในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) เพื่อตอบรับกับแนวทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ทำวิทยานิพนธ์ และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สภาสถาปนิกเข้าตรวจเยี่ยมและรับรองมาตรฐานทางวิชาการ   สำหรับหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ตอบรับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ วาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปีนี้จะได้เปิดบางชุดวิชาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น และจะพัฒนาให้สามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยเครดิตได้

          สำนักวิชายังได้เคยดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) ในปีการศึกษา 2552 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีบัณฑิตนักออกแบบทั้งหมด 10 รุ่น   ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงมีความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็น 3 หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิกทั้งสิ้น

ปรัชญา

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและองค์กรวิชาชีพ มีการบริการวิชาการและสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับสากล ตลอดจนมุ่งที่จะเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบของท้องถิ่น และสืบสานเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: