ผลงานนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

WALAILAK DESIGN THESIS’ 61

ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม
เเละปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(สามารถดูได้จาก ลิงค์ด้านล่าง)

https://drive.google.com/file/d/1lcB1mPtkvDzFiBSpD4TsDtYetdKCaJMe/view

WALAILAK DESIGN THESIS’ 60

ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม
เเละปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(สามารถดูได้จาก ลิงค์ด้านล่าง)

https://drive.google.com/file/d/1enE7RqrsfISPPHIIR38GNISNwK102nBJ/view?usp=sharing

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: