5ส. Green

 

คณะกรรมการ 5ส

ประธานคณะกรรมการ 5ส
คณะกรรมการ 5ส
คณะกรรมการ 5ส
คณะกรรมการ 5ส

ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ประธานคณะกรรมการ 5ส

อาจารย์ ชิติพัทธ์ เปรมสง่า คณะกรรมการ 5ส

อาจารย์ ธนากร อนุรักษ์    คณะกรรมการ 5ส

นางปัญจรัตน์ ดวงจันทร์   เลขานุการ 5ส

นโยบาย

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

⦁ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
⦁ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
⦁ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
⦁ เพื่อให้สามารถมีผลการประเมิน 5 ส ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการขอรับการประเมินรางวัล    5 ส ระดับชาติ

5ส Green

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 5 ส Green AD

เป้าหมาย 5 คะแนนเต็ม

เป้ าหมายการดำเนินกิจกรรม 5 ส Green AD

 

 

1. ทุกพื้นที่ของ AD มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
2. ทุกพื้นที่ของ AD มีสภาพแวดล้อมสะดวกต่อการใช้งาน
3. ทุกพื้นที่ของ AD มีความสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัย
4. ทุกพื้นที่ของ AD มีเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
5. ทุกพื้นที่ของ AD มีเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. ทุกพื้นที่ของ AD มีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผังการแบ่งพื้นที่

ผลคะแนน Seft Audit และภาพกิจกรรม 5ส

แผนปฏิบัติงาน 5ส

มาตรฐาน 5ส

คู่มือ

Share this:

Like this:

Like Loading...