โครงสร้าง คณะกรรมการ 5ส

กรรมการ 5ส

กรรมการ 5ส

เลขานุการ 5ส

        อาจารย์ธนากร อนุรักษ์

      อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า

     นางปัญจรัตน์ ดวงจันทร์

พื้นที่ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายองค์กร 5 ส. AD

         “ทุกพื้นที่ของ AD มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ของสภาพแวดล้อมสะดวกต่อการใช้งานสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

5ส คืออะไร

ผังแสดง พื้นที่รับผิดชอบ

ผังห้องสำนักงาน

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: