ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
หัวหน้าสาขา การออกแบบภายใน
ความเชี่ยวชาญResidential Design Construction / Environmental Research for Architecture and Interior Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476436
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76436
E – mailArch_sawasd@hotmail.com
อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญInterior Design / Universal Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476440
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76440
E – mailohm.int43@gmail.com
อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญInterior Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476458
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76458
E – mailchi.chitipat@wu.ac.th, chi.chitipat@msn.com
อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญInterior Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476459
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76459
E – mailnattagan.sa@wu.ac.th, pipe_beam@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญProduct Design & Craft Design & Decorative
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476454
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76454
E – mailpharitporn.ka@wu.ac.th
อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญProduct Design & Furniture Design & Decorative
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476449
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76449
E – mailprachya.kr@wu.ac.th

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: