A.D.WU

วิสัยทัศน์

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่นด้านการออกแบบโดยเป็นแหล่งเรียนรู้  ในการผลิตผลงานวิชาการ  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเป็นหลักในถิ่น ในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และเป็นหลักในการบริการวิชาการรองรับการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้

พันธกิจ

           ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   มุ่งพัฒนาความรู้จากงานวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศในสากล  เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเน้นสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ   เสริมสร้างจุดเด่นของสำนักวิชาเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงไปในวงกว้าง

Share this:

Like this:

Like Loading...