หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
 
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีปณิธาของหลักสูตร คือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประยุกต์สู่กระบวนการออกแบบที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม สากล ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร               
1. มีความสามารถทางด้านการออกแบบภายใน เเละสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาสถาปนิก
2. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม เเละงานออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐานได้ เพราะมีรายวิชาทั้งทฤษฎีเเละปฎิบัติในหลักสูตรร่วมกัน
3.ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการออกแบบภายในได้(ในกรณีที่เรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต) เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
4. ประกอบอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานได้ เพราะการเรียนในหลักสูตรการออกแบบภายใน มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการ ขั้นตอน การทำงานอย่างเป็นระบบเเละต้องแสดงงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจ
 
แนวทางประกอบอาชีพ
ตำแหน่งนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ในบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายในทั้งในหน่วยงานของรัฐเเละเอกชน หรือตำเเหน่งนักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบ หรือนักออกแบบในสาขาอื่น เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์เเละมัลติมีเดีย หรืออาชีพอิสระอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ
 
แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านการออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นๆได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 273,600.- บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
     (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
     (5) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 141 หน่วยกิต
     (1) กลุ่มวิชาหลัก 50 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิชาชีเทคโนโลยี 24 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มวิชาสนับสนุน 29 หน่วยกิต
     (5) กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: