หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน​

มคอ.2

แผนการเรียน

      หลักสูตรศิลปบัณฑิต

      สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี)

   

 

     ” เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา

      พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน”

    _

      ปณิธานของหลักสูตร คือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ สอดคล้องตามอัตลักษณ์

      บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน

      มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเอกลักษณ์

      ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประยุกต์สู่กระบวนการออกแบบที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับ

      ความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนา

      ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึง

      สภาพเศรษฐกิจและสังคม สากล ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาความรู้

      ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

 

interior design

 

 

     _

        หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

        ชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

        ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

        ชื่อปริญญา

        ภาษาไทย: ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

        ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

     

   _

     คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร               

     1. มีความสามารถทางด้านการออกแบบภายใน เเละสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม   

     ควบคุมได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาสถาปนิก

     2. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม

     เเละงานออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐานได้ เพราะมีรายวิชาทั้งทฤษฎีเเละปฎิบัติในหลักสูตรร่วมกัน

     3.ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการออกแบบภายในได้(ในกรณีที่เรียนต่อจนจบ

     การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต) เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก

     4. ประกอบอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานได้ เพราะการเรียนในหลักสูตรการออกแบบ

     ภายในมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการ ขั้นตอน 

     การทำงานอย่างเป็นระบบเเละต้องแสดงงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจ

interior design
interior design

 

 

 

      _

         แนวทางประกอบอาชีพ

          ตำแหน่งนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ในบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายในทั้งในหน่วยงาน

          ของรัฐเเละเอกชน หรือตำเเหน่งนักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบ หรือนักออกแบบ

          ในสาขาอื่น เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์เเละมัลติมีเดีย หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ด้านการออกแบบ

      _ 

         แนวทางการศึกษาต่อ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านการออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นๆได้

          ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 31,000.- บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 248,000.- บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต

     (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร              20 หน่วยกิต

     (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต

     (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     4 หน่วยกิต

     (4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                    4 หน่วยกิต

     (5) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                  4 หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 141 หน่วยกิต

     (1) กลุ่มวิชาหลัก                         50 หน่วยกิต

     (2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                      30 หน่วยกิต

      (3) กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี                  24 หน่วยกิต

     (4) กลุ่มวิชาสนับสนุน                    29 หน่วยกิต

     (5) กลุ่มวิชาชีพเลือก                      8 หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

(Program Learning Outcomes, PLOs)

 

 

 

 

PLO1 เป็นนักออกแบบที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

PLO2 มีความขยันอดทน และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

PLO3 มีความรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านการออกแบบ

PLO4 มีความเข้าใจในบริบทและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่

PLO5 มีความรู้และสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบภายใน

PLO6 มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน

PLO7 มีทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบเขียนแบบและก่อสร้างงานออกแบบภายใน

PLO8 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใน

PLO9 การสื่อสารและนำเสนอผลงานออกแบบตามมาตรฐานวิชาชีพ

interior design

สมัครเรียน

สมัครเรียนหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

Share this:

Like this:

Like Loading...