งานบริการวิชาการ ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ​

รศ.ดร. กิจชัย  จิตขจรวานิช
Assoc.Prof.Dr. Kitchai Jitkhajornwanich
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนร 1 รู้ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เสวนาวันพุธ : คุยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานออกแบบ
    ชื่อกิจกรรม : เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : เสวนา 1 : กิจชัย จิตขจรวานิช : ความลุ่มหลงในกระบวนการออกแบบ
ผศ. ภริตพร  แก้วแกมเสือ
Asst.Prof. Pharitporn Kawkamsue
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตย์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์ จิตติมา  เชาว์แก้ว
Miss Jittima Choawkeaw
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
ผศ. ภานุวัฒน์  สวัสดี
Asst.Prof. Panuwat Sawasdee
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้และการดูแลภูมิทัศน์บ้านแหลมโฮมสเตย์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
ผศ. ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
Asst.Prof. Tanasun Tapparut
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจผังระดับ, ออกแบบผังบริเวณ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมนิทรรศการวัตถุ 100 สิ่ง มิวเซียมสยาม (กรุงเทพมหานคร) นำเสนอวัตถุจัดแสดง 50 ชิ้น
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอวัตถุจัดแสดง 10 ชิ้น และเดินทางสำรวจวัตถุจัดแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
ผศ.ดร. สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
Asst.Prof.Dr. Supawadee Chuapram
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมนิทรรศการวัตถุ 100 สิ่ง มิวเซียมสยาม (กรุงเทพมหานคร) นำเสนอวัตถุจัดแสดง 50 ชิ้น
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอวัตถุจัดแสดง 10 ชิ้น และเดินทางสำรวจวัตถุจัดแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
ผศ. นันท์นภัส  เพชรคงทอง
Asst.Prof. Nannaphat Phetkhongthong
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจผังระดับ, ออกแบบผังบริเวณ
   อาจารย์ รวินทร์  ถิ่นนคร
   Mr. Rawin Thinnakorn

 

อาจารย์ กิตติ  เชาวนะ
Mr. Kitti Chaowana
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลทางกายภาพและศึกษาออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่หลัก (Core Zone) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม”
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ก้าวที่กล้าของสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
อาจารย์ สุผาณิต  วิเศษสาธร
Miss Supanit Wisadsatorn
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 4 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 1 พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 7 พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Advance Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 4 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา (Basic Course)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการออกแบบเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017
    ชื่อกิจกรรม : รพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยเนื้อหารายละเอียดเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภทเเผ่นผนัง
  พ.ศ.2561
 • บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยเนื้อหารายละเอียดเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภทเเผ่นผนัง
 • เข้าร่วมบันทึกรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม เพื่อนำเสนอผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมของสำนักวิชา เมื่อวันที่ ๓๐พย๖๑
  พ.ศ.2558
 • ออกเเบบนิทรรศการส่วนกลางของงานเกษตรวลัยลักษณ์เกษตรเเฟร์ ในหัวข้อ การเลี้ยงกุ้งครบวงจรเเละปาล์มน้ำมันครบวงจร รวมถึงควบคุมการติดตั้งนิทรรศการร่วมกับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ออกเเบบปรับปรุงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานเเละเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “หลักคิด แนวทางการพัฒนา และ ประสบการณ์โครงบ้านมนั่ คงในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่”
  พ.ศ.2557
 • ออกเเบบปรับปรุงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาจารย์ ฐิติกา  แก้วสมวงศ์
Miss Thitika Kaewsomwong

 

อาจารย์ จาตุรันต์  พิบูลย์
Mr. Chaturun Phiboon
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017
    ชื่อกิจกรรม : รพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ. วิรุจ  ถิ่นนคร
Asst.Prof. Wirut Thinnakorn
 โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่รายรอบโบราณสถานโมคลาน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลทางกายภาพและศึกษาออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่หลัก (Core Zone) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์ชุมชนโมคลานเพื่อสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาจารย์ ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
Mr. Prachya Kritsanaphan
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นลานสกา
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแหลมโฮมสเตย์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบ จำนวน 3 ราย ได้แก่ บังสิทธิ์ เคอรี่ ,ภูเก็ตน้ำผลไม้,บ้านแสงเทียน
 • – อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บ้านพระหัก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช – พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล
  พ.ศ.2561
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
  พ.ศ.2560
 • การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง
 • กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับรายวิชา IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 และ รายวิชา IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 พื้นที่ชุมชนใน อ.ท่าศาลา
  พ.ศ.2559
 • กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับรายวิชา IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 และ รายวิชา IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 พื้นที่ชุมชนใน อ.ท่าศาลา
 อาจารย์ ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา
 Miss Sasipim Issarawattana
โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์ สู่สังคม” ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำคีรีวงอย่างยั่งยืน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ พรทิพย์  กิ้มนวน
Miss Pornthip Kimnuan

 

อาจารย์ กิจปกรณ์  โสตถิวรนันท์
Mr. Kijpakorn Sothiworanun

 

อาจารย์ ชิติพัทธ์  เปรมสง่า
Mr. Chitipat Pramsanga
อาจารย์ ณัฐกานต์  แสงแก้ว
Miss Nattagan Sangkaew

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: