งานบริการวิชาการ ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ​

1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น Landscape Design For Beginner ครั้งที่ 1

ดำเนินการโดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

2. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC59-354 และ ARC59-355
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ 2 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

3. โครงการออกแบบพื้นที่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองท่าศาลา

ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC62-241
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ จิตติมา เชาว์แก้ว อาจารย์ สุผาณิต วิเศษสาธร และอาจาย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

4. โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า (อาคารไม้) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินการโดยสาขาการออกแบบภายในร่วมกับรายวิชา INT62-213 และ INT62-321
(ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า)
ช่วงเวลาดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 สิงหาคม 2564

บริการวิชาการ - วลัยลักษณ์สู่สังคม

Share this:

Like this:

Like Loading...