งานบริการวิชาการ ll คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ​

1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น Landscape Design For Beginner ครั้งที่ 1

ดำเนินการโดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

2. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC59-354 และ ARC59-355
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ 2 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

3. โครงการออกแบบพื้นที่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองท่าศาลา

ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC62-241
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ จิตติมา เชาว์แก้ว อาจารย์ สุผาณิต วิเศษสาธร และอาจาย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

4. โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า (อาคารไม้) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินการโดยสาขาการออกแบบภายในร่วมกับรายวิชา INT62-213 และ INT62-321
(ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า)
ช่วงเวลาดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 สิงหาคม 2564

งานบริการวิชาการคณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สุผาณิต
รศ.ดร. กิจชัย  จิตขจรวานิช
Assoc.Prof.Dr. Kitchai Jitkhajornwanich
  
 ผศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
 Assistant Professor Doctor Wirut Thinnakorn
 
อาจารย์ สุผาณิต  วิเศษสาธร
Miss Supanit Wisadsatorn
 
ภานุวัฒน์
ศศิพิมพ์
สุภาวดี
ผศ. ภานุวัฒน์  สวัสดี
Asst.Prof. Panuwat Sawasdee
 
   อาจารย์ ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา
   Miss Sasipim Issarawattana
  
 ผศ.ดร. สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
 Asst.Prof.Dr. Supawadee Chuapram
 
รวินทร์
อาจารย์ธนากร อนุรักษ์
จิตติมา
 อาจารย์ ดร. รวินทร์  ถิ่นนคร
 Dr. Rawin Thinnakorn
 
 อาจารย์ ธนากร  อนุรักษ์
 Mr. Tanakorn Anurakiss 
 
 อาจารย์ จิตติมา  เชาว์แก้ว
 Miss Jittima Choawkeaw
 
ธนสัณฑ์
อาจารย์นันนภัส
ปรัชญา
ผศ. ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
Asst.Prof. Tanasun Tapparut
 
ผศ. นันท์นภัส  เพชรคงทอง
Asst.Prof. Nannaphat Phetkhongthong
 
   ผศ. ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
   Assistant Professor Prachya Kritsanaphan
 
จาตุรันต์
 อาจารย์ ฐิติกา  แก้วสมวงศ์
 Miss Thitika Kaewsomwong
 
 อาจารย์ จาตุรันต์ พิบูลย์
 Mr. Chaturun Phiboon
 
 อาจารย์ ณัฐกานต์  แสงแก้ว
 Miss Nattagan Sangkaew
 
อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน
 ผศ. ภริตพร  แก้วแกมเสือ
 Asst.Prof. Pharitporn Kawkamsue
 
   อาจารย์ พรทิพย์  กิ้มนวน
   Miss Pornthip Kimnuan
 
 อาจารย์ ชิติพัทธ์  เปรมสง่า
 Mr. Chitipat Pramsanga
 
 อาจารย์ พิชญ์ธิดา  พิบูลย์ (ลาศึกษาต่อ)
 Miss Pittida Phibul
 

บริการวิชาการ - วลัยลักษณ์สู่สังคม

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: