รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
คณบดี
ความเชี่ยวชาญArchitectural Design / Building Science / Thermal Comfort / Vernacular Study / Community Participation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 472514
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72514
E – maillaandesign@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญArchitectural Design / Building
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476451
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76451
E – mailvirut_x@hotmail.com
อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา
หัวหน้าสถานวิจัย เเละ ผู้ประสานงานหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรม
ความเชี่ยวชาญUrban Landscape
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476448
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76448
E – mailsasipim.issr@gmail.com
อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
หัวหน้าสาขา สถาปัตยกรรม
ความเชี่ยวชาญAppropriate Construction Technology for Architecture / Building Materials Development / Seismic design for Architecture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476452
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76452
E – mailSupanit.wi@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
หัวหน้าสาขา การออกแบบภายใน
ความเชี่ยวชาญResidential Design Construction / Environmental Research for Architecture and Interior Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476436
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76436
E – mailArch_sawasd@hotmail.com
อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
ผู้ประสานงานหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์
ความเชี่ยวชาญProduct Design & Furniture Design & Decorative
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476449
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76449
E – mailprachya.kr@wu.ac.th

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: