หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture Program in Architecture

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture (Architecture)

 

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีปณิธานของหลักสูตรคือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

  1. 1. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เเละสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาสถาปนิก
  2. 2. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เเละงานภูมิสถาปัตยกรรมพื้นฐานได้ เพราะมีรายวิชาทั้งทฤษฎีเเละปฎิบัติในหลักสูตรร่วมกัน

3.ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางสถาปัตยกรรมได้(ในกรณีที่เรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต) เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก

  1. 4. ประกอบอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานได้ เพราะการเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรม มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการ ขั้นตอน การทำงานอย่างเป็นระบบเเละต้องแสดงงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจ
  2.  

แนวทางประกอบอาชีพ

– งานราชการเเละรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งสถาปนิกในหน่วยงานราชการ เช่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เเละหน่วยงานอื่นๆ

– งานเอกชน ตำแหน่งสถาปนิกในบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการอาคาร งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เเละงานเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่นๆได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 342,000.- บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 217 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

16 หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

8 หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4 หน่วยกิต

 

(4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ

4 หน่วยกิต

 

(5) กลุ่มวิชาการจัดการ

4 หน่วยกิต

 

(6) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย

 

4 หน่วยกิต

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ

169 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

24 หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มวิชาชีพ

137 หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิชาเลือก

 

8 หน่วยกิต

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต

 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: