ร่วมมือกับต่างประเทศ

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เริ่มสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2561 กับ School of Art and Design, Faculty of Design and Creative Technologies, Auckland University of Technology (AUT) เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์   กิจกรรมแรกที่ได้ดำเนินการร่วมกัน คือการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ The Way We Work (on the Fourth Industrial Revolution – 4IR) โดยมีวิทยากรพิเศษในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้คือ Prof.Dr.Thomas Mical (Professor of Architectural Theory) มีนักศึกษาสถาปัตย์เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

สำหรับปีการศึกษา 2562 สำนักวิชาได้พิจารณารับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Jiangxi University of Science and Technology at Ganzhou ประเทศจีน จำนวน 1 คน คือ Mr.Baizi Shen (Jason) ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การเข้าเรียนในรายวิชาการออกแบบ การก่อสร้าง การถ่ายภาพ และเข้าร่วมฟังการตรวจงานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย นอกจากนี้ยังให้เยี่ยมชมงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย ทำแบบประกวดทางสถาปัตยกรรม และให้บรรยายผลงานการออกแบบสร้างสรรค์แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 การดำเนินกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศได้ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งสำนักวิชาได้จัดโครงการ AD Open House 2020 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีกิจกรรม AD International Workshop ในหัวข้อ Automation for Daily Living ร่วมกับ Jindal School of Art and Architecture (JSAA), O.P. Jindal Global University (JGU) ประเทศอินเดีย โดยได้เชิญวิทยากร Prof.Dr.Thomas Mical ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเป็นคณบดี ณ สถาบันแห่งนี้ในช่วง Sabbatical Leave และมีนักศึกษาสถาปัตย์เข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคตจะขยายผลต่อไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น ประเทศต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในโลกตะวันตก ผ่านโครงการที่ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ (Center for International Affairs – CIA) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง Staff Mobility, Student Mobility Exchange Programs และการเขียนบทความทางวิชาการร่วมกัน

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: