ร่วมมือกับต่างประเทศ

Jindal School of Art and Architecture (JSAA) ประเทศอินเดีย
Faculty of Architecture, Kindai University

        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เริ่มสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จากการจัดกิจกรรม International Workshop ในหัวข้อ “The Way We Work (on the Fourth Industrial Revolution – 4IR)” ร่วมกับ School of Art and Design, Faculty of Design and Creative Technologies, Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ และมีวิทยากรพิเศษคือ Prof.Dr.Thomas Mical   ในปีต่อมา สำนักวิชาได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Jiangxi University of Science and Technology at Ganzhou ประเทศจีน ได้แก่ Mr.Baizi Shen (Jason) เพื่อเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศได้ปรับลักษณะการจัดโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ กิจกรรม International Workshop ได้ร่วมทำกับ Jindal School of Art and Architecture (JSAA), O.P.Jindal Global University (JGU) ประเทศอินเดีย ในหัวข้อ “Automation for Daily Living” และมีวิทยากรพิเศษคือ Prof.Dr.Thomas Mical ซึ่งได้มาปฏิบัติภารกิจเป็นคณบดีของสถาบันแห่งนี้

 

          ในปีการศึกษานี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่สำนักวิชาได้ใช้โอกาสนี้ สร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอบพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งสำนักวิชาได้ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ (Centre for International Affairs – CIA) จัดเป็นโครงการ International Collaboration ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้

 

1. International Workshop ร่วมกับ Jindal School of Art and Architecture (JSAA) ประเทศอินเดียและ Faculty of Architecture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Eating Matter” และมีวิทยากรพิเศษ ๒ ท่าน ได้แก่ Prof.Dr.Thomas Mical และ Mr.Keisuke Ikegaya

 

2.Staff Mobility เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมสอนในรายวิชาของสำนักวิชา ทั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมและหลักสูตรการออกแบบภายใน วิทยากรมาจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ Dr.Pham Manh Hung และ Dr.Le Ngoc Van Anh จาก Faculty of Architecture, University of Science, Hue University ประเทศเวียดนาม Dr.Nikhil Joshi จาก Department of Architecture (DOA), School of Design and Environment (SDE), National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ และ Mr.Chen Gong จาก School of Arts and Humanities, Guangxi Arts University (GAU) ประเทศจีน

 

3. International Symposium ร่วมกับ Faculty of Architecture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เชิญ Assoc. Prof. Seiji Terakana เป็น Keynote Speaker และร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป

University of Science, Hue University ประเทศเวียดนาม
National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: