SDG logo
SDG 11

++ SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES ++

Planning development - new build standards Build new buildings to sustainable standards

1. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

          ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง ตั้งอยู่ 120 หมู่ 2 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่ริมคลองสิชล ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทองเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของคนเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะกิจกรรมสมโภชศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทองซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของคนในชุมชน

 

          ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ริมน้ำของคลองปากน้ำ สิชล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ชุมชนโดยรอบ

 

ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC59-354 และ ARC59-355
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ 2 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

2. โครงการออกแบบพื้นที่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองท่าศาลา

         สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยได้บูรณาการกับการเรียนการสอน กับรายวิชาการออกแบบภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารายวิชาดังกล่าวและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และปัจจุบันมี จำนวนผู้มาเยือนเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระมหาธาตุเมืองนคร หลวงพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ตาพรานบุญวัดยางใหญ่ เป็นต้น เพื่อเป็นการรองรับผู้มาเยือนจึงมีกลุ่มชมรมการท่องเที่ยวท่าศาลา THASALA DISTRICT เล็งเห็น ถึงศักยภาพของเมืองท่าศาลาในหลายๆ ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังหลั่งไหลมาเยือน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่าศาลาเคยเป็นแค่เมืองทางผ่าน แต่ต่อไปนี้ท่าศาลาจะไม่ใช่ทางผ่าน แต่จะเป็นเมืองที่ใครต้องแวะ ต้องชม ต้องเช็คอิน ต้องแวะชิม เมื่อสำรวจย่านเมืองเก่าพบว่ามีอาคารพาณิชย์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ จึงได้คัดเลือกอาคารกรณีศึกษา 4 หลัง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา สำรวจ เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร และเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชยกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป
 
ดำเนินการโดยสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกับรายวิชา ARC62-241
(ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ จิตติมา เชาว์แก้ว อาจารย์ สุผาณิต วิเศษสาธร และอาจาย์พรทิพย์ กิ้มนวน)
ช่วงเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

3. โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า (อาคารไม้) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

         อาคารพาณิชย์เก่า (อาคารไม้) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกศาลเจ้า ถนนตลาดสิชล เป็นอาคารเรือนไม้เก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปี เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของอำเภอสิชลในอดีต

 

          ตลาดอาทิตย์ต้นพะยอมสิชล (ตลาดเทวดา) มีโครงการที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่า (อาคารไม้) บริเวณสี่แยกศาลเจ้า ถนนตลาดสิชล เพื่อเป็นโฮสเทล สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในบริเวณเมืองเก่าสิชล ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชนของชาวสิชล

 
ดำเนินการโดยสาขาการออกแบบภายในร่วมกับรายวิชา INT62-213 และ INT62-321
(ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า)
ช่วงเวลาดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 สิงหาคม 2564

4. จัดการความรู้รายวิชาสถาปัตยกรรมไทย สู่การอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้

วัตถุประสงค์ ของโครงการ

1) สร้างองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ภาคใต้และรวบรวมเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวิชาการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

2) นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการอนุรักษ์มรดกทาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาสถาปัตยกรรมไทยเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารายวิชาดังกล่าวและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของสำนักวิชาที่จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานเพื่อทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้นักวิชาการ นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมหรือคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า โดยที่เกิดการอนุรักษ์จากชุมชนเองบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้และการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของอาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและระหว่างคณะด้านสถาปัตยกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และสามารถพัฒนาทางกายภาพให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้โดยชุมชนเองมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า และเกิดการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน อันจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและเกิดการสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้านไปพร้อมกันบนฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนเอง

5. โครงการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ สาขาสถาปัตยกรรม

โครงการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2563

นำนักศีกษาทัศนะศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ สำรวจรังวัด เขียนแบบและทำหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมไทย

พระอุโบสถ หอฉัน หอไตร วัดวนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และวัดควนปรง อ.เมือง จ.พัทลุง

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: