1. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (AD.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
– อาจารย์ จำนวน 27 คน
– เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 5 คน
รวมทั้งหมด 32 คน

1.ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง  หรือปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ

2.ปิดไฟช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา  12.00 – 13.00 น. และปิดสวิตซ์ไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน

3.ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

4.เปิดแอร์เวลา 08.30 และปิดแอร์เวลา  16.00 น. ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ  25 องศา เพื่อประหยัดพลังาน

5.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

(Energy and Climate Change)

1.มีการคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้ว แยกเป็นกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว และใช้แล้ว 2 หน้า  เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่

การแยกกระดาษ 

2.ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ปิ่นโต กล่องอาหาร  แก้วน้ำ  เลือกใช้ภาชนะที่มาวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  งดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขณะในหน่วยงาน

ปิ่นโต  

3.ลดปริมาณกระดาษโดยการใช้งานระบบ WUDOMS และระบบสารสนเทศอื่น ๆ   สำหรับการสื่อสาร ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

WUDOMS

4.การแยกขยะให้ถูกประเภท

การแยกขยะให้ถูกประเภท

1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน

  • จำนวนรถจักยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน
  • จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 10 คัน

 

2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

  • รณรงค์การใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  • มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
  • รถไฟฟ้า วลัยลักษณ์

  • รถไฟฟ้า วลัยลักษณ์

  •  
  • 3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน
  • กระตุ้นให้มีการเดินเท้า หรือการใช้จักยานในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานหรือเดินทางไปสอนแทนการใช้รถยนต์
  • ปั่นจักรยาน WU 

Share this:

Like this:

Like Loading...