1. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (AD.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
– อาจารย์ จำนวน 26 คน
– เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 4 คน
รวมทั้งหมด 30 คน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.