กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

              รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ระหว่าง Universiti Teknologi Malaysia (UTM) โดยพบกับ Director (Architecture) / Program Coordinator Master of Architecture Assoc.Prof.Dr. Alice Sabrina Ismail ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยพบกับคณบดี Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohd Rodzi Ismail  – ให้ข้อมูลรายชื่อคณาจารย์และความเชี่ยวชาญเพื่อสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการเป็นรายบุคคล ก่อนที่จะเริ่มสร้างความร่วมมือในระดับ Faculty และ ระดับ University ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

       

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ระหว่าง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบกับFaculty of Built Environment and Surveying (FABU)

 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) โดยพบกับ Director (Architecture) / Program Coordinator Master of Architecture Assoc.Prof.Dr. Alice Sabrina Ismail ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

            รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ระหว่าง Universiti Sains Malaysia (USM) โดยพบกับคณบดี Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohd Rodzi Ismail ให้ข้อมูลรายชื่อคณาจารย์และความเชี่ยวชาญเพื่อสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการเป็นรายบุคคล ก่อนที่จะเริ่มสร้างความร่วมมือในระดับ Faculty และ ระดับ University ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: