ผลการตัดสิน A.D. Competition 2021 “อยู่-กับ-เหย้า-เฝ้า-กับ-เรือน”

ผลการตัดสิน A.D. Competition 2021 “อยู่-กับ-เหย้า-เฝ้า-กับ-เรือน”
 

                        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการจัดโครงการ AD OPEN HOUSE 2021 ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดแบบ ภายใต้แนวคิด “อยู่-กับ-เหย้า-เฝ้า-กับ-เรือน” ขึ้นมา โดยได้ทำการตัดสินการประกวด ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 46 ชิ้น แบ่งเป็น ประเภทที่ 1 (Junior Designer) จำนวน 3 ชิ้น และ ประเภทที่ 2 (Senior Designer) จำนวน 43 ชิ้น โดยมีมติดังนี้

> ประเภทที่ 1 (Junior Designer) มีรางวัลชนะเลิศ 1 ชิ้น รางวัลรองชนะเลิศ ไม่มี เนื่องจากคุณภาพของงานยังไม่สามารถพิจารณาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ (โล่รางวัล/ ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 5,000 บาท) ได้แก่
1. นายวริทธิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา “The Folder”

 
>>> ประเภทที่ 2 (Senior Designer) มีรางวัลชนะเลิศ 1 ชิ้น ในส่วนรางวัลรองชนะเลิศ จากที่ประชุมของคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า มีผลงานเพียง 1 ชิ้นที่ได้รางวัล จากเดิมที่ต้องมี 2 ชิ้น ทั้งนี้ทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้เสนอปรับเพิ่มเติม ให้มีรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล (โล่รางวัล/ ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 5,000 บาท) ได้แก่
1. นายภูวสิษฏ์ บัวขาว “The Second House”

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล (ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 2,000 บาท) ได้แก่
1. นายอัศม์เดช เกื้อสกุล “สะท้อนวิถีเลนอนเปลเหล่ลอบปลา”

– รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่
1. นางสาวกรกมล บุญเหลือ “All in One”
2. นายอุมัร อุมาส “Bedroom”
3. นายอินธนู โสภา “สุขใจในป่าไม้”

 

              ในส่วนของรางวัล #PopularVote เป็นการพิจารณาจากการกด Like ในผลงานที่ประกาศผ่านทาง Facebook: Walailak Architecture and Design – A.D. โดยได้ทำการเปิดให้ Vote ในวันที่ 4-8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผลสรุป ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 (Junior Designer) จำนวน 1 รางวัล (ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่ นายวริทธิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา “The Folder”

 

ประเภทที่ 2 (Senior Designer) จำนวน 1 รางวัล (ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่ นางสาวอลิสา ชัยพัฒน์ “WFH ROOM”

 

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: