Competition ในงาน AD Open House 2021

กิจกรรม #Competition ในงาน AD Open House 2021
📢📢📢 ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📌📌📌
กิจกรรม #Competition ในงาน AD Open House 2021 มาเเล้ววว!!!!
วันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564
ณ.อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการจัดโครงการ AD OPEN HOUSE เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดแบบขึ้น ภายใต้แนวคิด “อยู่-กับ-เหย้า-เฝ้า-กับ-เรือน” ขึ้นมาในสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลายครอบครัวต้องอยู่กับบ้านเป็นหลัก ซึ่งยังคงต้องทำงงานหรือทำหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างกันไป เช่น ทำงานที่บ้าน (Work from Home) / เรียนหนังสือที่บ้าน (Learning from home) / ขายของที่บ้าน (Selling from home) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดให้มีใช้งานเพียงชั่วคราวอยู่ ดังนั้นแนวความคิด“อยู่กับเหย้า-เฝ้ากับเรือน” จึงเป็นการให้นักออกแบบได้ช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมของบ้านตนเองใหม่ โดยที่สามารถเพิ่ม-ลด / ปรับ-เปลี่ยนพื้นที่เดิมให้ตอบสนองกับกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดเป็นพื้นที่ใช้งานใหม่ที่ลงตัวและยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ
..
– ออกแบบและระบุชื่อผลงานลงบนไฟล์ภาพขนาด A3 แนวนอน จำนวน 1 แผ่น โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ ไฟล์ภาพงานที่ส่งจะต้องเป็น File นามสกุล .JPG ที่มี ความละเอียดของภาพ(Resolution) ไม่น้อยกว่า 300 DPI หรือขนาดไฟล์ภาพต้องไม่น้อยกว่า 10MB.
– ในผลงานให้แสดงรูปแบบของพื้นที่ก่อนและหลังการออกแบบปรับปรุง จำนวน 1 พื้นที่
– แสดงแนวคิดในการออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการตอบรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
– สมัครและส่งผลงานผ่านระบบ Google form ตาม link ที่แนบมา
 

สมัครและส่งผลงานผ่านระบบ Google form ตาม link ที่แนบมา

📌📌📌
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นรายบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
– ประเภทที่ 1 (Junior Designer) ประกอบไปด้วยนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และนักเรียนระดับ ปวช.(ด้านการออกแบบ)
– ประเภทที่ 2 (Senior Designer) ประกอบไปด้วยบุคลทั่วไป นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. (ด้านการออกแบบ)
🏆🥇🎖
ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดจะถูกพิจารณาและตัดสินผลงานโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ซึ่งรายละเอียดรางวัลของทั้ง 2 ประเภท ประกอบไปด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ
(โล่รางวัล/ ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัลประเภทละ 5,000 บาท)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
(ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัลประเภทละ 2,000 บาท)
3. รางวัล POPULAR VOTE จำนวน 2 รางวัล
(ประกาศนียบัตร/ เงินรางวัลประเภทละ 1,000 บาท)
..
– ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564
– เผยแพร่ผลงานผ่านทาง Facebook: Walailak Architecture and Design – A.D.
..
ในการรับรางวัล POPULAR VOTE วันที่ 4-8 กันยายน 2564
– กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน วันที่ 7 กันยายน 2564
ผ่านระบบ (Zoom Online) เวลา 13.00น.-17.00น.
– ประกาศผลและรับรางวัล (ผ่านระบบ Online) วันที่ 9 กันยายน 2564
 
👩‍💻🧑‍💻👨‍💻
#รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาผลงานประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์กิจโชติ นันทนสิริวิกรม
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณจูน เซคิโน่
จาก JUNSEKINO Architecture + Design
3. คุณเอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ
จาก Creative Crews Ltd.
..
..
Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design–A.D.
โทร. 075 476431-3 // Mb: 081-9244474
(อ.จาตุรันต์ พิบูลย์ ผู้ประสานงานกิจกรรม)

Share this:

Like this:

Like Loading...