Home / สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

          ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   สำนักวิชาของเราประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่ สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ด้วยสาขาวิชาแห่งการเรียนรู้ทั้งสี่ที่ผสมผสานกัน ทำให้สำนักวิชาแห่งนี้เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน และความสนุกในการเรียนรู้ความโดดเด่นของสำนักวิชา อยู่ที่ความชัดเจนในรายวิชาการออกแบบที่ประสานกับรายวิชาการก่อสร้าง เทคโนโลยี หรือวัสดุ ในทุกชั้นปีและในทุกภาคการศึกษา  และการใช้สถานที่จริงและวัสดุจริงเป็นโจทย์การออกแบบ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการรับรู้สภาพแวดล้อมในภูมิภาค อันเป็นบริบทที่สำคัญในการออกแบบ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์  ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของการออกแบบ  และวิชาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิตอล เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เน้นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้จริง

ในหลักสูตรปีการศึกษา 2562  ทางสำนักวิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพมากขึ้น จึงจัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป  ซึ่งนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แท้จริง เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มีความมั่นใจในการทำงาน การประกอบวิชาชีพที่เป็นสาขาหลัก มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม ประเทศชาติ และพลเมืองโลกได้อย่างยั่งยืน