Home / ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ
1. สมัครโดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท)
2. สมัครโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561ผ่าน entry.wu.ac.th
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…