Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิชญาดา ด่านสกุล
เบอร์ติดต่อ : 2523
E-mail : spichaya@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปรียาภัทร จันทร์บูรณ์
เบอร์ติดต่อ : 2512
E-mail : preeyapat18@gmail.com

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปัญจรัตน์ สุขใส
เบอร์ติดต่อ : 2511
E-mail : panjara25200@gmail.com

นักวิชาการ
นายสราวุธ เลาหะสราญ
เบอร์ติดต่อ : 2530
E-mail : idsarawut@gmail.com