Home / ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นภายใต้ “โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548”  และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีสำนักวิชาและหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการและปริญญาในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จากสภาสถาปนิก  และได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) ในปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรใหม่ เพิ่มเติม เพื่อตอบรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ปรัชญา
เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและองค์กรวิชาชีพ มีการบริการวิชาการและสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับสากล ตลอดจนมุ่งที่จะเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบของท้องถิ่น และสืบสานเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม