คณาจารย์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

อ.พิชญ์ธิดา พิบูลย์ Pittida Phibul

MSc. (Environmental Sustainability Design and Construction),Birmingham City University,England
ภ.สถ.บ (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย