คณาจารย์หลักสูตรการออกแบบภายใน

อ.จิตติมา เชาว์แก้ว Jittima Choawkeaw

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.ภานุวัฒน์ สวัสดี Panuwat Sawasdee

**ผู้ประสานงานหลักสูตรการออกแบบภายใน**
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.จาตุรันต์ พิบูลย์ Chaturun Phiboon

สถ.ม.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์อรรถพร เพชรานนท์ Assoc. Prof. Athaporn Bejrananda

คม.(ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.สรศักดิ์ ชิตชลธาร Sorasak Chitacholathara

ผ.ม. (การวางผังเมือง),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง