คณาจารย์หลักสูตรการออกแบบภายใน

อ.จิตติมา เชาว์แก้ว Jittima Choawkeaw

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.ภานุวัฒน์ สวัสดี Panuwat Sawasdee

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.จาตุรันต์ พิบูลย์ Chaturun Phiboon

**ผู้ประสานงานหลักสูตรการออกแบบภายใน**
สถ.ม.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์อรรถพร เพชรานนท์ Assoc. Prof. Athaporn Bejrananda

คม.(ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.สรศักดิ์ ชิตชลธาร Sorasak Chitacholathara

ผ.ม. (การวางผังเมือง),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง