อาจารย์พิเศษและวิทยากรหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ พานทอง

Doctor of Education (Ed.D),Illinois State University

อาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์

M.A.(Industrial Design),
Central Saint Martins College of Art&Design,UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์

สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์โพธ นิลสอาด

M.Sc.Industrial Design,Arizona State University,USA

อาจารย์ประณุดา เกตุชาติ

MFA (Visual Design),University of Oregon,USA

อาจารย์พรยศ ฉัตรธารากุล

M.Sc. (Human Centered Design),KMUTT