อาจารย์พิเศษและวิทยากรหลักสูตรสถาปัตยกรรม

อาจารย์วีรวุฒิ โอตระกูล

Managing Director บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด
อาจารย์พิเศษรายวิชา ARC-421 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 และรายวิชา ARC-422 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7

อาจารย์ชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน

บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด
อาจารย์พิเศษรายวิชา ARC-433 การกำหนดรายการประกอบแบบและการประมาณราคา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นิตยะ

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรในรายวิชา ARC-341 โครงสร้างอาคาร 2,
รายวิชา ARC-431 การก่อสร้างอาคาร 6
และรายวิชา ARC-432 การก่อสร้างอาคาร 7

อาจารย์วิวัฒน์ จิตนวล

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
อาจารย์พิเศษรายวิชา ARC-332 การก่อสร้างอาคาร 5