บุคลากรสายสนับสนุน

นายสราวุธ เลาหะสราญ

นักวิชาการ
สถ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม),มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางพิชญดา ด่านสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.ปรียาภัทร ทองน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง),มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส.ปัญจรัตน์ สุขใส

พนักงานธุรการ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช