คณาจารย์หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ Asst.Prof.Rewat Suksikarn

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ์),มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง Songpan Janthong

สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(ศิลปะเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ภริตพร แก้วแกมเสือ Pharitporn Kawkamsue

วท.ม.(สถาปัตยกรรม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ Prachya Kritsanaphan

**รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ**
**ผู้ประสานงานหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม**
สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.สุวิตา แก้วอารีลาภ Suvita Kaewareelap

สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง Sakunith Janthong

สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.กษิญา เก้าเอี้ยน Kasiya Goweian

สถ.ม.(การออกแบบอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.วาลุกา เอมเอก Waluka Amaek

สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ