คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม

อ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ Dr.Supawadee Chuapram

ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ Asst.Prof.Tanasun Tapparut

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมไทย),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม),สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

อ.กิตติ เชาวนะ Kitti Chaowana

สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง),มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาศึกษาต่อ

อ.ฐิติกา แก้วสมวงศ์ Thitika Kaewsomwong

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมเขตร้อน),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง Asst.Prof.Nararak Sombatthong

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.รวินทร์ ถิ่นนคร Rawin Thinnakorn

คพ.ม.(เคหการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจ ถิ่นนคร Asst.Prof.Wirut Thinnakorn

สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาศึกษาต่อ

อ.นันท์นภัส เพชรคงทอง Nannaphat Phetkhongthong

สถ.ม.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ภานุวัฒน์ สวัสดี Panuwat Sawasdee

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.สุผาณิต วิเศษสาธร Supanit Wisadsatorn

สถ.ม.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์ Puttigun Pongpidjayamaad

สถ.ม.(สถาปัตยกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย),มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.จิตติมา เชาว์แก้ว Jittima Choawkeaw

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์