โครงการจัดอบรมศิลปะเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ด้วยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านศิลปะในการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบของผู้เรียน จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมศิลปะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะทางด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และสนใจเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน หรือเป็นพื้นฐานความรู้ติดตัวเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาฯ และหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและมีความเข้าใจในแต่ละสาขาแก่กลุ่มนักเรียนมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสการสมัครเข้าเรียนและการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย