บรรยายพิเศษโดย คุณณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ NPDA Studio

คุณณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ กรรมการผู้จัดการบริษัท NPDA Studio ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์