สถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง ณ ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้