การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครศรีธรรมราช สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 พฤกษภาคม 2560 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ประกอบด้วยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ,สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช,ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาปนิกอิสระ .. บรรยายเรื่อง ระบบนิเวศลุ่มน้ำเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว // บรรยายเรื่อง ความเปราะบางของเมือง โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ // บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วมในเมือง โดย พันตำรวจโท ดร.บัณฑิต ประดับสุข