ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการประชุมตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยที่ประชุมได้มีมติตัดสินผลการประกวดตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของ นางสาวศุภัชฌา จิตประเสริฐ และ นายสรวิศ เตชบวรเกียรติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว พัณณ์ชิตา ตันทักษิณานุกิจ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 4. รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัลได้แก่ 1. ผลงานของนายศิริชัย ปัญญาชัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ผลงานของนายธีรวัฒน์ กาบบัวไข และ นายอิทธิกร ปีมณี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นายธนภูมิ ตันติอาภรณ์ และ นายกันตพงศ์ ศรีเมือง จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4. นายสถาพร มารังบุตร และ นายสุริพัชร เชื้อบ่อคา จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ รางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางคณะกรรมการมีสิทธิในการแก้ไขดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป