ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน รุ่นที่ 3 ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>> อ่านต่อ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง จงกลนี ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40 ท่านเท่านั้น

>> อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

>> อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 พฤกษภาคม 2560

>> อ่านต่อ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

>> อ่านต่อ

สถาปนิก ’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN”

ระหว่างวันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

>> อ่านต่อ

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและNotebook สำหรับประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น

>> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>> อ่านต่อ

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>> อ่านต่อ

ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดประกวดแนวคิดการออกแบบ พื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ เพื่อนำผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าของโครงการที่เหมาะสมและส่งเสริมเป้าหมายและพันธกิจของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 24 ผลงาน จาก 6 สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

>> อ่านต่อ

บรรยากาศการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลัก

บรรยากาศการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันอังคาร 10 มกราคม 2560 ณ อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

ผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้มีการตัดสินการประกวด ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560

>> อ่านต่อ

ส.สถาปัตย์ฯ เปิดหลักสูตรการออกแบบภายใน และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560

นักเรียนผู้สนใจประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้แล้วทั้งในประเภทโควตาทั่วประเทศ และรับตรงทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 2511-12 หรือ ศูนย์บริการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 3101-12

>> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิพงศ์ วิริยะพานิชย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท NATURAL STYLE

ขอยินดีกับนายสิทธิพงศ์ วิริยะพานิชย์ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่5 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เจ้าของงานออกแบบชื่อผลงาน 70/30 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท NATURAL STYLE
จากโครงการประกวดแบบนักศึกษา INSPIRE IN STYLE DESIGN CONTEST 2016
ซึ่งจัดโดย SCG EXPERIENCE

>> อ่านต่อ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ เก่ง ดี มีสุข (ทุนให้ฟรี)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

>> อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันนี้ 15 ธ.ค 2559 - 31 ม.ค 2560

>> อ่านต่อ

ข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการ Vernadoc และเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง

>> อ่านต่อ

ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ : การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและออกแบบหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุงให้มีความแตกต่างและโดดเด่นเฉพาะตัว โดยสร้างสรรค์รูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์สืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช

>> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรการออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาออกแบบภายใน) สังกัดสาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

>> อ่านต่อ