กิจกรรมอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน รุ่นที่ 3 ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>> อ่านต่อ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง จงกลนี ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40 ท่านเท่านั้น

>> อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

>> อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 พฤกษภาคม 2560

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย