อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2 ตอนแตกหน่อ

นิทรรศการ "อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2" ตอนแตกหน่อ
ณ วันที่ 15-17 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
พบกับ
--นิทรรศการเปิดบ้านผลงานนักศึกษาสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ
--นิทรรศการ "แตกหน่อ" แนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
--นิทรรศการผลงานสถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
--นิทรรศการผลงาน "การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนขนาบนากของนักศึกษาสถาปัตยกรรม 3 สถาบันและผลงานบริการวิชาการร่วมกับชุมชนอื่นๆอีกมากมาย
--รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คชอปมากมาย ทั้งสีน้ำ วาดรูปล้อเลียน วาดรูปเหมือน กิจกรรมประกวดผลงานสร้างสรรค์จากนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย และอื่นๆอีกมากมาย

>> อ่านต่อ

บรรยายพิเศษโดย คุณณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ NPDA Studio

คุณณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ กรรมการผู้จัดการบริษัท NPDA Studio ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

สถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 4

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจทั้วไป รุ่นที่ 4 พื้นที่จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Blu monkey hub and hotel มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

>> อ่านต่อ

บรรยายพิเศษโดย คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ Openbox Architects

คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Openbox Architects ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย