คู่มือนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชา ARC-412 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม

คู่มือนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชา ARC-412 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

(1)ขั้นตอนและกำหนดการฝึกงาน:

(2)แบบฟอร์มในการยื่นความประสงค์ขอฝึกงานในสถานประกอบการ:

(3)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2559:

(4)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2558:

(5)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2557:

>> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มวล.

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

>> อ่านต่อ

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติครั้งที่ 1 "วิถีทรรศน์: สถาปัตยกรรมและการออกแบบ" วันที่ 23-24 มีนาคม 2561 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>>> http://cpad.wu.ac.th/

>> อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 2017

กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2560

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย