หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีปณิธานของหลักสูตรคือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประยุกต์สู่กระบวนการออกแบบที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีจิตสำนึกทางสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นภูมิสถาปนิกที่มีความรู้ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและมีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Landscape Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย) :

ภ.สถ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Bachelor of Landscape Architecture

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

B.L.A.

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 234 หน่วยกิตระบบไตรภาค

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

แผนการศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

เกี่ยวกับ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม