หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีปณิธานของหลักสูตร คือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประยุกต์สู่กระบวนการออกแบบที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีจิตสำนึกทางสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกที่มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

ชื่อย่อ (ไทย) :

ศล.บ. (การออกแบบภายใน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

B.F.A. (Interior Design)

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 193 หน่วยกิตระบบไตรภาค

รูปแบบของหลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

เกี่ยวกับ สาขาการออกแบบภายใน