หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปรัชญาของหลักสูตร

"มุ่งผลิตบัณฑิตทางการออกแบบอุตสาหกรรม ที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม สามารถเข้าถึงสังคมท้องถิ่นทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังตม ศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในการบริหารการใช้ทรัพยากรการผลิตเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เข้าใจและ สามารถเข้าถึงสังคมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคใต้และประเทศไทย
(2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยทีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีคุณค่าทางด้านความงาม ประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการเชื่อมโยงนักศึกษากับท้องถิ่น ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเอกชนและกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน
(3) เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแก่หน่วยงานทั้งในภาคเอกชน ภาคชุมชนและภาครัฐ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ และความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Architecture Program in Industrial Design

ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย) :

สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Bachelor of Architecture (Industrial Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

B.Arch. (Industrial Design)

วิชาเฉพาะของหลักสูตร

กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง
กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยวิชา

รูปแบบของหลักสูตร : ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

แผนการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

กลุ่ม 1 : กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง
กลุ่ม 2 : กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์
กลุ่ม 3 : กลุ่มวิชาชีพการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ สาขาการออกเเบบอุตสาหกรรม