หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีปณิธานของหลักสูตรคือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีจิตสำนึกทางสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกที่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และมีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Architecture Program in Architecture

ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย) :

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Bachelor of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

B.Arch. (Architecture)

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยวิชา

รูปแบบของหลักสูตร : ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

แผนการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม