ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. ไทยบุรี
อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร : 0-7567-2511-2
โทรสาร : 0-7567-2513, 0-7567-2513
เว็บไซต์ : http://arch.wu.ac.th


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

อาคาร SM TOWER ชั้นที่ 19 เลขที่ 979/42-46 ถ.พหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2299-0950-1
โทรสาร : 0-2298-0248, 0-2298-0248