กิจกรรม 5ส สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงสร้างและแผนปฏิบัติการ 5ส สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ