ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นภายใต้ "โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสนีย์ เป็นคณบดีท่านแรกของสำนักวิชา และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีสำนักวิชาและหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการและปริญญาในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จากสภาสถาปนิกแล้ว และได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) ในปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรใหม่ เพิ่มเติม เพื่อตอบรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ปรัชญาและอุดมการณ์

ปรัชญา

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและองค์กรวิชาชีพ มีการบริการวิชาการและสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับสากล ตลอดจนมุ่งที่จะเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบของท้องถิ่น และสืบสานเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่นด้านการออกแบบ

โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
และเป็นหลักในถิ่น ในการแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และเป็นหลักในการบริการวิชาการรองรับการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งพัฒนาความรู้จากงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศในสากล เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเน้นสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างจุดเด่นของสำนักวิชาเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงไปในวงกว้าง

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Download
5ส สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ