Home / พันธกิจ/เอกลักษณ์

พันธกิจ/เอกลักษณ์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   มุ่งพัฒนาความรู้จากงานวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศในสากล  เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเน้นสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ   เสริมสร้างจุดเด่นของสำนักวิชาเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงไปในวงกว้าง